Macera FilmlerindeKarakterGelişimi

 

 

 

Macera filmlerigenellikleheyecanlıaksiyonsahneleri, nefeskesicimekanlarvetabii ki hazineavlarıylaöneçıkar. Ancak, birmacera filmi gerçektenizbırakmakistiyorsa, ana karakterlerinduygusalvepsikolojikgelişimine de odaklanmalıdır. İşte, macerafilmlerindesıkçagözardıedilenbuyönüüzerinebirkaçdüşünce.

İlk İzlenimlerYanıltıcıOlabilir

Filmlerinenbaşında, ana karaktergenellikletipikbirfigürolarakkarşımızaçıkar. Mesela, kaslıvegüçlübiraksiyonkahramanıolaraklanseedilebilir. Ancak, film ilerledikçe, bukarakterinaslındaduygusalzekasıyüksekveyaanalitikdüşünebilenbiriolduğunugörmeihtimalimizyüksektir. Yani buradadikkatetmemizgerekenşey, ilk izlenimleringenellikleyüzeyselolduğuvekarakteringerçekderinliğinin zaman içindeortayaçıkacağıdır.

Bu türbir “ilk izlenimyanılgısı” sadeceizleyiciyişaşırtmakiçindeğil, aynızamandakarakterinkarmaşıkbirkişilikyapısınasahipolduğunugöstermekiçin de yapılır. Yüzeyselbirizlenim, aslındakarakterinderinliğinivedönüşümünüdahaçarpıcıbirşekildeortayakoyar. İştebuyüzden, bir filmi izlerken, karakterlerin ne kadarkatmanlıolduğunugörmekiçinsabırlıolmalıyız.

Karakterlerin İçDünyasıveEtikÇatışmalar

Macera filmleri, sıklıklayüksektempoluaksiyonvegözalıcısahneleriyleöneçıkar. Fakatunutmamakgerekir ki, ana karakterleriniçdünyası da bufilmlerindinamiklerinibelirler. Örneğin, birhazineavcısınınsadecefinansalçıkariçin risk aldığınıdüşünebiliriz. Fakat film ilerledikçe, belki de bukarakterinaslındadahayüksekbir ideal veyakişiselbirgöreviçinhareketettiğinianlayabiliriz.

Bu tip etikveduygusalçatışmalar, karakterinkarmaşıklığınıvegelişiminisergiler. Belki de ilk baştasadece ‘kötü’ ya da ‘iyi’ olarakdamgaladığımızbirkarakter, aslındagribiralandahareketediyordur. Bu ahlakiikilemler, ana karakterinsadeceolayörgüsüneuygunhareketetmediğini, aynızamandaiçselbirmücadelevedeğişimyaşadığınıgösterir.

Kalitelimacerafilmlerinivetabiidiğerbirçoktürdekifilmleri 720pizle web sitesinde bulmakmümkün.

DostlukveTakım Ruhu

Macera filmlerininvazgeçilmezbirdiğerteması da dostlukvetakımruhudur. Birçokmacera filmi, karakterlerarasındaoluşangüçlübağlarıvedostluklarıişler. Ancak, budostluklaryüzeydekalmamalı, karakterlerarasıdinamiklerin de değişimgöstermesigerekir. Örneğin, baştabirbirinedüşmanolanikikarakterin, maceranıngetirdiğizorluklarvesıkıntılarsonucundabirbirinenasılyakınlaştığınıgörmek, sadeceaksiyondeğil, duygusalbirtatmin de sağlar.

Bir macera filmi gerçektenbaşarılısayılabilmesiiçin, sadeceetkileyiciefektlerveheyecanlıaksiyonsahneleriyleyetinmemeli, karaktergelişimine de gerekenönemivermelidir. Maceranınsonunda ana karakterinsadecehedefineulaşmışolmasıdeğil, aynızamandaduygusalveetikanlamda da olgunlaşmışolmasıönemlidir.

Şimdisenibirsonrakimacerafilminedahafarklıbirgözlebakmayadavetediyorum. Sadeceaksiyonunveheyecanınpeşindekoşmakyerine, ana karakterinveyayardımcıkarakterlerinneleryaşadığına, nasıldeğiştiklerine de odaklan. Eminim ki bu, sana filmi çokdahafarklıvetatminedicibiraçıdanizlemefırsatısunacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *